Dane handlowe

 
 
 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
"Kazimierz" Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie

 
 Adres Plac Nowy 4a, 31-056 Kraków
 Tel./fax. 12 422 25 59
 email
 zarzad@placnowy.pl
 REGON 350534905
 NIP 676-005-68-83


Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000133294

Dokumentacja spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 52.560,00 złotych opłacony w całości